آزمون هم وابستگی

آیا شما یک هم وابسته هستید؟

هم وابستگی و اعتیاد

این آزمون جهت سنجش میزان هموابستگی طراحی شده است.

آزمون دارای ۱۰ سوال است.

لطفا به سوالات در کمال صداقت پاسخ دهید، تا نتیجه درستی به دست آورید.

آزمون محدودیت زمانی ندارد.

پس از تکمیل آزمون نتیجه آزمون نمایش داده می شود.